„Иновации в зелената индустрия“ (наричана за краткост „Програмата“) в България има за цел подобряване на конкурентоспособността на т.нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството.

Програмен оператор е държавната агенция „Иновация Норвегия” към норвежкото министерство на търговията, промишленосттаи рибарството.

Мотото на Програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“. Всички проекти, които ще бъдат финансирани в рамките на Програматаще имат за цел подобряване на екологичните аспекти в дейността на предприятията. Прилагането на Норвежкия финансов механизъм ще бъде съпътствано с най-висока степен на прозрачност, отчетност, финансова ефективност; ще се прилагат принципите на доброто управление, устойчивост, равнопоставеност на половете и създаването на еднакви възможности за всички.

Общият размер на средствата за съфинансиране на проекти по Програматае приблизително 2млн. евро.

Крайният срок за кандидатстване за индивидуални проекти е четвъртък, 26.02.2015 г., 12.00 ч. норвежко време.

Предмет на финансиране ще бъдат инвестиционни проекти, в рамките на съществуващите предприятия, за разширяване на производствения капацитет, диверсификация на производствата/продуктите или подобряване на производствения процес. Максималното време на изпълнение на проектите е 10 месеца.

В допълнение – Фонд за двустранни отношения

Ще бъдат отпуснати още 12 000 евро за пътни разходи по време на подготовката за кандидатстване. Заявките за финансиране на пътни разходи ще бъдат оценявани по реда на получаването, като крайният срок за кандидатстване е събота, 31 януари 2015 г.

За повече информация вижте тук.