Бенефициенти:
Тази покана за представяне на предложения е насочена към европейските дружества, чиито дейности допринасят за постигането на горепосочените цели, и по-специално към независимите продуцентски компании, които са законно установени и които имат доказан опит.
Заявленията от правни субекти, установени в някоя от следните държави, са допустими, ако са изпълнени всички условия, посочени в член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“, и ако Комисията е започнала преговори с държавата:

 • държавите — членки на ЕС;
 • присъединяващите се към ЕС държави, страните кандидатки и страните потенциални кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни споразумения;
 • държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП;
 • Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава;
 • държавите от европейската зона на съседство в съответствие с процедурите, определени въз основа на рамковите споразумения с тези държави, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз.

Предложенията на кандидати от страни извън ЕС могат да бъдат избрани, при условие
че към датата на решението за възлагане са подписани споразумения за определяне на правилата за участието на тези страни в програмата, създадена с посочения по-горе
регламент.

Описание:
Цели и описание:
Тази покана за представяне на предложения се основава на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.).

В рамките на укрепването на капацитета на аудио-визуалния сектор един от
приоритетите на подпрограма „МЕДИА“ е:

 • засилването на капацитета на операторите в аудио-визуалната сфера да разработват европейски аудио-визуални произведения с потенциал за разпространение в Съюза и извън него и улесняването на европейските и международните съвместни продукции, включително с телевизионни разпространители;

Подпрограмата „МЕДИА“ предоставя подкрепа за:

 • разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално филми и телевизионни произведения, като игрални филми, документални филми, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, като видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи увеличен потенциал за трансгранично разпространение;
 • дейности, насочени към подкрепа на европейските аудио-визуални продуцентски компании, и по-специално независимите продуцентски компании, с оглед на улесняването на европейските и международните съвместни продукции на аудиовизуални произведения, включително телевизионни произведения

Допустими действия
Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби са допустими:

 • пълнометражни филми, анимация и документални филми с минимално времетраене 60 минути, предназначени основно за кинопрожекции;
 • игрални филми (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 90 минути, анимация (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 24 минути и документални филми (единични проекти или серии) с минимално времетраене 50 минути, предназначени предимно за телевизионно излъчване;
 • художествени проекти с общо минимално времетраене или потребителска работа 90 минути, анимация с общо минимално времетраене или потребителска работа 24 минути и документални филми с общо минимално времетраене или потребителска работа 50 минути, предназначени основно за ползване на цифрови платформи.

Поканата за представяне на предложения има два крайни срока. За да спази първия краен срок, заявлението за подпомагане трябва да бъде подадено между датата на публикуването на поканата за представяне на предложения и 15 януари 2015 г. За да спази втория краен срок, заявлението за подпомагане трябва да бъде подадено между 1 февруари 2015 г. и 16 април 2015 г., датата на приключване на поканата за представяне на предложения.

Максималната продължителност на проекта е до 30 месеца от датата на подаване.

Финансирането може да се отпусне за отделен проект или за пакет от 3 до 5 проекта (пакетно финансиране).
Поканата за представяне на предложения съдържа два крайни срока за финансиране на отделен проект. За да се включи в първия срок, заявлението за подкрепа трябва да бъде подадено между датата на публикуване на поканата за представяне на предложения и 28.2.2014 г. За да се включи във втория срок, заявлението за подкрепа трябва да бъде подадено между 1.3.2014 г. и 6.6.2014 г. — крайния срок на поканата за представяне на предложения.

Поканата за представяне на предложения съдържа един краен срок за пакетно финансиране: заявлението за подкрепа трябва да бъде подадено между датата на публикуване на поканата за представяне на предложения и 28.3.2014 г. Максималната продължителност на проекта е до 30 месеца от датата на подаване на
заявлението

Критерии за възлагане

Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните
критерии както следва:

Относимост и европейска добавена стойност (50 точки)
• Качество на проекта и потенциал за европейско разпространение

Качество на съдържанието и дейностите (10 точки)
• Качество на стратегията за разработване

Разпространение на резултатите от проекта (20 точки)
• Качество на стратегията за европейско и международно разпространение и маркетинг

Качество на екипа по проекта (10 точки)
• Потенциал и уместност на творческия екип

Въздействие и устойчивост (10 точки)
• Качество на стратегията за финансиране и потенциал за осъществимост на проекта

Допълнителни автоматично присъждани точки за:
1) Кандидатстващо дружество, установено в държава с нисък капацитет на продукцията (10 допълнителни точки)
2) За проекти, насочени към младежка аудитория (10 допълнителни точки)
3) За проекти, предназначени за съвместна продукция с дружество, установено в различна участваща държава, която няма общ официален език (5 допълнителни точки)

Сума на финансиране:
Общият наличен бюджет възлиза на 5,5 млн. EUR. Предоставената финансова помощ представлява субсидия.
Максималната финансова помощ, която може да бъде отпусната за отделен проект, е еднократна обща сума в размер на:

 • 60 000 EUR за анимационни филми
 • 25 000 EUR за творчески документални филми
 • 50 000 EUR за игрални филми, ако изчисленият бюджет на продукцията е равен на/надвишава1,5 млн. EUR
 • 30 000 EUR за игрални филми, ако изчисленият бюджет на продукцията е под 1,5 млн. EUR

Максималният размер на финансовата помощ, която може да се отпусне за пакетно финансиране, е между 70 000 EUR и 200 000 EUR.
Отпуснатата финансова помощ не може в никакъв случай да надхвърля 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента.

Заявленията трябва да отговарят на всички условия от насоките и да бъдат подадени, като се използва предоставения за целта електронен формуляр.

КРАЕН СРОК:

 • 15 януари 2015 г. и
 • 16 април 2015 г. в 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

За повече информация вижте тук.