Бенефициенти:

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Описание:
Програма COST представлява европейска между правителствена рамка за сътрудничество в областта на научните и технически изследвания, която отдавна е разширила своя обхват до световна мрежа за мобилност и комуникация между учените. COST отлично допълва дейностите по Рамковите програми на ЕС, като подпомага научния обмен и публикационната дейност в най-актуалните за Европа и за човечеството области на научно развитие и прави възможно обединяването на опита на учени от всички континенти към съвместен, глобален просперитет.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми/дисциплини. По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите НЕ се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

В рамките на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите се отправя покана към учени от цяла Европа, за да представят предложения за изследователски мрежи и да използват тази уникална възможност да обменят знания и да се впуснат в новите европейски перспективи. Развиването на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Чрез Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите се поощрява създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни изследователски мрежи в
Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и градско развитие).

Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема.

Интердисциплинарните предложения, които не се вписват в една-единствена изследователска област, следва да се подават като мултидисциплинарни предложения и ще бъдат оценявани отделно.
Предложенията ще се оценяват на два етапа (освен за мултидисциплинарните предложения, за които информация се съдържа по-долу).
Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата: http://www.cost.eu/opencall следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани.
Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от специализиран комитет за съответната изследователски област въз основа на критериите, публикувани на уебсайта: http://www.cost.eu Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на интернет страницата: http://www.cost.eu/opencall

Решението се взема обикновено до шест месеца след крайния срок за подаване на
предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Срокът за подаване на предварителните предложения е 24 март 2014 г., 17,00 ч. брюкселско време.

Около 120 кандидати ще бъдат поканени да представят пълни предложения за окончателен подбор. След оценка от външни експерти, пълните предложения се представят устно пред Комитета на старшите (Committee of Senior Officials – CSO). Окончателният списък се предлага за одобрение от Комитета на старшите (CSO). Представените мултидисциплинарни предложения следват специфична пилотна процедура за оценяване, при която се подава едно-единствено предложение, и трябва да бъдат регистрирани до 24 март 2014 г. 17,00 ч. брюкселско време. Предложението ще бъде оценено дистанционно на два етапа, след което ще се проведат изслушвания с мултидисциплинарен характер и ще се извърши контролът от експертната група по мултидисциплинарните предложения (http://www.cost.eu/domains_actions/TDP).

Сума на финансиране:
Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно, обикновено за период от четири години, при условие че има наличен бюджет.

КРАЕН СРОК:

  • Подаване на еднодисциплинарни предложения – 24.03.2015 г., 17,00 ч., брюкселско време;
  • Подаване на мултидисциплинарни предложения – 24.03.2015 г., 17,00 ч. брюкселско време;

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален
координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия — виж: http://www.cost.eu/cnc