Министерството на правосъдието разшири информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Проектът, финансиран от ОПАК, осигурява технологична възможност за предоставянето на девет нови електронни административни услуги за вписване, заличаване от регистъра и актуализиране на информацията за български и чужди юридически лица с нестопанска цел и техни клонове.

Проектът на стойност 640 000 лв. осигурява бързина на административното обслужване от страна на органите на съдебната власт, еднократност при събирането на данните и достъпност на услугите, предоставяни чрез регистъра. Целта е повишаване на ефективността на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска (ЦРЮЛНЦ) и подобряване на координацията с окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ в Агенцията по вписванията. Това ще улесни гражданите, гражданските организации и бизнеса, заинтересовани от услуги и информация във връзка с учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. За целта по проекта са извършени предварителен анализ и оценка на вътрешната организация на дейността по вписването, контрола на дейността и заличаването на ЮЛНЦ в обществена полза и са разработени конкретни предложения и препоръки за промени в нормативни документи и вътрешни правила и методики, с цел прецизиране на правомощията на регистъра, така че да се избегне дублирането на проверката, която вече е извършена от съда.

Ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър определи подобни проекти като ключови за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и изрази надежда, че ще продължи работата за по-нататъшното му развитие и надграждане чрез Оперативна програма „Добро управление”. „Разработването на електронни административни услуги е важно, но това е само първата крачка в целия процес и за да имаме работещо електронно управление, е необходимо да започнем да насърчаваме тяхното използване”, каза Моника Бийчър на днешната заключителна пресконференция по проект С11-15-1 на Министерството на правосъдието. Тя припомни, че това е и една от основните цели на самата оперативна програма – създаване на по-голяма прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в държавната администрация.

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел може са видите тук.