Проектът е насочен към служителите от инспекторатите в централната и териториалната администрация, служителите, упражняващи контрол върху дейността на централните, областните и общинските администрации, както и служителите в звената по управление на човешките ресурси 

Администрацията на Министерския съвет ще реализира проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проектът е насочен към служителите от инспекторатите в централната и териториалната администрация, служителите, упражняващи контрол върху дейността на централните, областните и общинските администрации, както и служителите в звената по управление на човешките ресурси.

„Проектът цели въз основа на независим анализ на изпълнението на стратегическите цели на Република България за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност да се предложат мерки за подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията”, заяви ръководителят на проекта г-н Димитър Иванов, държавен инспектор в Главния инспекторат към Министерския съвет.

Проектът предвижда изпълнението на редица дейности, сред които: 

• Изготвяне на анализ на опита на две от държавите-членки на ЕС във връзка с приемането и изпълнението на стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност;

• Изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/ дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

• Изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

• Изготвяне на анализ на ефективността на механизма за проверки на декларирането на имотното състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и декларирането на несъвместимост и частни интереси;

• Разработване на процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол;

• Разработване на проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията.

Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца, след което постигнатите резултати ще бъдат публично представени на всички заинтересовани страни.

Проектът BG051PO002-1.2.06-0001-C0001 „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент на проекта е Администрацията на Министерския съвет на Република България.