Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. и е на обща стойност от близо 11,8 милиона евро. Средствата по Програмата се предоставят от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Основаната цел на програмата за подкрепа на НПО в България е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие. Програмата предвижда провеждането на три конкурса за набиране на проектни предложения. Третият конкурс е предвиден за последната четвърт на 2014г. и е с индикативен бюджет в размер на 2 555 295 евро.

Допустимите кандидати могат да подават проектни предложения в четирите тематични области на Програмата с тип проект (микро, малък и среден) и съответен максимален размер на търсеното безвъзмездно финансиране до посочения праг за съответния тематичен приоритет.

Тематични области:

– Всяка тематична област е представена с конкретни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предложения. Неправителствените организации трябва да изберат тематичната  област и съответния приоритет, към който се отнася проектното им предложение.

Условия за кандидатстване:  

 • Максимална продължителност на проектите до 10 месеца
 • Изпълнение на територията на Република България
 • Размерът на съфинансиране от страна на кандидата или негов партньор от 10% до 50% от допустимите разходи по проекта.
 • Формулярите за кандидатстване се подават единствено на български език.
 • Електронно подаване на проектни предложения при предварителна регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП)
 • Кандидатстване с микропроект на хартиен и електронен носител (CD или USB) по пощата, или чрез куриер/преносител до адреса на Оператора: гр. София, ул. Солунска № 56.

Допустими кандидати:

 • Неправителствени организации (НПО)
 • Народни читалища

Политически партии, религиозни институции, социални партньори и кооперации не са допустими кандидати.

Допустими партньори:

 • Неправителствена организация
 • Междуправителствена организация
 • Академични институции и изследователски центрове
 • Публични институции и агенции (органи на местната власт, държавни агенции)

Краен срок: 18 НОЕМВРИ 2014г.