В официален вестник на ЕС от 4 март 2015 г. е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2014—2020 г.

С поканата генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по МСЕ. Чрез Механизмът за свързване на Европа ще се предостави финансова помощ от ЕС за проекти от общ интерес в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите инфраструктура, за да се ускорят с инвестициите в трансевропейските мрежи и използването на потенциала на взаимодействие между тези сектори.

МСЕ в енергийния сектор е насочен към подпомагане на проекти в производството на електроенергия и газ, за да се постигнат следните цели:

– повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на по-нататъшното интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната трансгранична съвместимост електроенергийните и газовите мрежи.
– повишаване на сигурността на енергийните доставки на Съюза
– допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околната среда – чрез интегриране на енергията от възобновяеми източници и развитието на интелигентни енергийни мрежи

Според  публикуваната покана индикативната сума от  € 100 милиона ще бъде предоставена за проекти, които допринасят за прекратяване на енергийната изолация на отделни държави членки, за премахване на тесните места в мрежите и за доизграждане на вътрешния енергиен пазар. Парите ще действат като катализатор за осигуряване на допълнително финансиране от частни и публични инвеститори. През 2015 г. са предвидени общо € 650 милиона безвъзмездни средства, които ще се разпределят чрез две покани за участие.

По първата покана заявления могат да се подават до 29 април.

Избраните предложения за финансиране ще бъдат обявени до средата на юли.

Условия за кандидатстване

За да се кандидатства за финансиране, проектът трябва да бъде включен в списъка на “проекти от общ интерес” (ПОИ). Първият списък бе приет през октомври 2013 г. от Европейската комисия. Той се състои от 248 ключови енергийни инфраструктурни проекти. Изграждането на всеки проект трябва да гарантира значителни ползи за най-малко две държави-членки, да повишаване сигурността на снабдяването, да допринася за интегрирането на пазара, да увеличава конкуренцията както и устойчивостта на енергийните доставки. Списъкът ще бъде актуализиран в края на тази година.

Финансиране

Финансирането от ЕС за енергийна инфраструктура в рамките на МСЕ е € 5.850 милиарда за периода 2014-2020. По-голямата част от тези пари ще отидат за грантове, докато част от тази сума ще бъде използвана  за  създаването на финансови инструменти за развитие на инфраструктурата, включително принос към Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тези безвъзмездни средства са насочени общо за проучвания и строителство. Въпреки това, предложения за строителство, които не са икономически жизнеспособни, могат да получават грантове, ако те имат потенциал да предоставят значителни ползи в макрорегионален контекст, като например увеличат сигурността на доставките, солидарността между държавите-членки или иновациите. Като цяло, размерът на подкрепата на ЕС не може да надвишава 50% от допустимите разходи за проучване и строителство. В изключителни случаи, ако даден проект значително допринася за сигурността на снабдяването, подобрява енергийната солидарност между държавите-членки или предлага високо иновативни решения, подкрепата на ЕС може да се увеличи до максимум 75% от разходите за строителство.

Информационен ден

На 16 март в Брюксел Генерална дирекция „Енергетика“на Европейската комисия, заедно с INEA организират информационен ден. В рамките на деня ще се предостави повече информация на организаторите на проекти за възможностите за финансиране, включително и практически подробности за това как да се кандидатства за финансиране по програмата МСЕ.