І. Условия за финансово подпомагане

За подпомагане с финансови средства от Община Бургас могат да кандидатстват спортни клубове,отговарящи на следните условия:

 • – СК е вписан в Централния регистър при Министерство на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза /удостоверение/;
 • – СК е вписван в Националния регистър на спортните организации в ДАМС /удостоверение/;
 • – СК има годишна програма за спортно развитие утвърдена от Управителния съвет на клуба;
 • – СК няма финансови задължения към държавата и общината;
 • – СК води счетоводна отчетност, според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

ІІ. Финансиране

 • – Спортните клубове, подават заявление за финансиране до Зам.кмет “Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”, придружено от гореописаните документи.
 • – Финансирането се извършва, след проверка на пълнотата и редовността на документите по т.І и гласуване на средствата с бюджета на Община Бургас
 • – Средства се превеждат по банков път, след сключване на договори с одобрените за финансиране спортни клубове

ІІІ. Процедура и ред за отчитане

 • – Спортните клубове, получили финансови средства от общинския бюджет, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводство.
 • – Община Бургас, чрез Дирекция “Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” и Отдел “Бюджет и финанси”, упражнява контрол върху разходването на средствата, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността, както и да извършват проверка на място.
 • – Спортните клубове, които използват финансови средства не по предназначение ги възстановяват в пълен размер.
 •   Спортните клубове неотчели разходването на отпуснатите финансови средства до 31.12. на текущата година, се лишават от възможността за подпомагане от Община Бургас за следващата календарна година.

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас