Европейската комисия е приела Оперативната програма „Добро управление” за България. В програмата са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България, като 286 млн. от тях са от бюджета на ЕС.

В рамките на финансовия период ще се помогне на около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 администрации ще въведат системи за управление на качеството. Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи. Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването е по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път, посочват от комисията.

Заместник-председателят на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева коментира, че тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Тя изрази надежда средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство, съобщава Money.bg.

Двете общи цели на програмата са модернизиране на публичната администрация и подобряване качеството, независимостта и ефективността на съдебната система.

Около 118 млн. са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и предприятията. От ЕК изтъкват, че тази програма е основният финансов инструмент за подобряване на цялостната прозрачност и отчетност на публичната администрация и функционирането на системите за обществени поръчки.

В програмата се акцентира и върху електронното управление като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите.

Очаква се подобряването на услугите да допринесе значително за социалното сближаване посредством целенасочени мерки за повишаване на компютърните умения на населението и преодоляване на разделението в тази сфера. Ще бъдат въведени и системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни митници.

С други 30 млн. ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и организационни реформи в съдебната система; за подобряване на достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на система за електронно правосъдие и за разширяване на обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.

62 млн. евро пък ще бъдат отпуснати за финансиране на хоризонталните структури, които отговарят за управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове, на дейности за подобряване на капацитета на бенефициентите и на ефективното функциониране на единната информационна система за управление до 2020 година.