Общинските кметове ще организират обществените поръчки.

Правителството одобри Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с която се предвижда да се санират поетапно най-разпространените сгради в жилищните комплекси в страната, съобщиха от правителствената информационна служба.

Приети са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й.

„Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда”, посочват предимствата ѝ от администрацията на Министерски съвет.

Първоначалният финансов ресурс по програмата е 1 млрд. лева. Според кабинетът тя ще обхване всички 365 общини в страната. Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им. Минималният брой апартаменти за сграда е 36.

От 2016 г. ще са допустими: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, който не попадат в обхвата на националната програма (до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение), намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020; Многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г., намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020.

За изпълнение на Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.

Регистрираните сдружения подават заявление до общината и при одобрение сключват договор с кмета на съответната община. Собствениците няма да имат отношение към изпълнението на строително-монтажните работи, а то ще се организира от общинските кметове. С договора сдружението предоставя мандат на кмета на общината да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Кметът на общината, в изпълнение на договора за мандат, сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата. Основните задължения на кмета на общината ще са да получава средствата, да организира дейностите по обновяването, да проведе процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и да разплаща всички дейности.

Програмата ще се осъществява съгласно схема за минимална помощ, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis.

Методическо ръководство на Програмата се осъществява от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите по компетентност. Министерството на финансите е отговорно по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на Програмата и съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от ЗДБРБ за 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява методическото ръководство по нефинансовите аспекти на Програмата, наблюдава процеса по изпълнението ѝ, в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.

Според кабинетът, с изпълнението на програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление за домакинствата, но не се конкретизира общ ефект от осъществяването ѝ. „Ползите от нея включват още подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда, спестени емисии на парникови газове. Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, което ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност”, се казва още в съобщението на МС.

Правителството подчертава и ефекта върху строителния бранш и заетите в него.