Със заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е актуализиран Списък на допустимите категории материали и оборудване по процедурата Енергийна ефективност и зелена икономика.