Схемата COFUND цели стимулиране на регионални, национални или международни програми за насърчаване на високите постижения в обучението на изследователите, мобилност и кариерно развитие, разпространение на най-добрите практики по „Мария Склодовска-Кюри”. 

Това ще бъде постигнато чрез съвместно финансиране на нови или съществуващи регионални, национални и международни програми, за да се отворят към и да предвиждат международно, междусекторно и интердисциплинарно обучение, научни изследвания, както и транснационална и междусекторна мобилност на изследователите на всички етапи от тяхната кариера.

Краен срок: 2 октомври 2014 г.

За повече информация вижте тук.