Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Бенефициенти:
Малки и средни предприятия на територията на държава членка или асоциирана страна.

Описание:
Специфични предизвикателства: МСП инструментът се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да
кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2.

Фаза 1: Приложни изследвания ще бъдат развивани с цел проверка на технологичната, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която е представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии). Дейностите могат да включват: оценка на риска, пазарно проучване, потребителско участие, управление на интелектуалната собственост, иновационна стратегия за развитие, търсене на партньори, приложение на концепцията. Затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1 и адресирани по време на фаза 2, за да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности. Проектното предложение трябва да съдържа подробен бизнес план основаващ се на предложената идея/концепция. Трябва да се опишат спецификациите на разработения бизнес план, чието изпълнение ще доведе до получаване на определен продукт. Финансиране на фаза 1 – еднократно се отпуска сума от 50 000 евро. Изпълнението на проекта е до 6 месеца.

Фаза 2:–Фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (продукт,
процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара. За технологични иновации на
технологична готовност Нива на 6 или по-горе ( да се чете Анекс G от Основните
Анекси). Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през фаза 1. Специално внимание трябва да се обърне на защитата на индустриалната собственост. Кандидатите трябва да представят убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация на съответния продукт, проце, услуга и т.н. Проектът трябва да съдържа спецификация за крайния резултат на проекта, включително и план за реклама и разпространение. Финансиране – 0,5 до 2,5 млн. евро. Изпълнение 12 до 24 месеца.

Фаза 3: МСП могат да се възползват от непреки допълнителни мерки и услуги като достъп до рисково финансиране на тази работна програма.

Технологичното ниво на готовност на предложенията, представени по инструмента за МСП, е минимално 6.

Одобрените бенефициенти ще бъдат допълнително подпомогнати посредством Тренинги и менторство по време на фаза 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейска мрежа от предприятия Enterprise Europe Network. Менторите ще бъдат селектирани от централната база данни на мрежата, която се управлява от ЕК. По време на трите фази ще се предостави достъп до иновационни и международни услуги: разработване на план за растеж, подобряване на лидерските и управленски качества на мениджърите, развитие на маркетинговата стратегия, както и намиране на външно финансиране.

Теми:

Сума на финансиране:
Общият бюджет на процедурата – 26,557,000 евро
Интензитет 70% – фаза 1 и 2.

КРАЕН СРОК: Фаза 1:

  • 18 март 2015 г.;
  • 17 юни 2015 г.;
  • 17 септември 2015 г;