Новини

­
17 09, 2018

ПРИКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

Програма Развитие на селските райони|

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Всеки кандидат, който […]

17 09, 2018

Прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Програма Развитие на селските райони|

На 5-ти септември стартира приема на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за инвестиции на територията на […]

13 08, 2018

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА СЪЗДАДЕНА ПО ПРОЕКТ НА „ЕРАЗЪМ+“ НАБИРА СТУДЕНТИ

Програма ЕРАЗЪМ+|

Проект „Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ по програма „Еразъм+“ се реализира от Икономическият университет – Варна в партньорство с висши учебни заведения от […]

13 08, 2018

24 МИЛИОНА ЕВРО ЗА РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

ОП Конкурентоспособност|

Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 24.1 мил. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Кандидатите ще […]

6 08, 2018

Предварително класиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Програма Развитие на селските райони|

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 […]

6 08, 2018

Отворена е процедурата по подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020г.

Програма Развитие на селските райони|

Целите на подмярката са:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата […]

2 08, 2018

ВРЕМЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НАМАЛЯВА

Не категоризирани, ОП Конкурентоспособност|

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. […]

21 03, 2018

Отворена процедура за кандидатстване

ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

BG06RDNP001-6.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от […]

21 03, 2018

Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР

Бизнес, ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

Приети са новите критерии за стартиране на мярка 6.4 на ПРСР при прием 2018 г.

Критериите за оценка по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета […]

21 03, 2018

WiFi4EU: Започва регистрацията за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет

ЕС, Конкурси, Финансиране|

Брюксел, 20 март 2018 r.

Днес Европейската комисия пуска в действие уебпортала на инициативата WiFi4EU и кани общините от цяла Европа да се регистрират на сайта […]