Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 24.1 мил. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Кандидатите ще трябва да осигурят и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 750 хил. до 3.5 милиона евро. Цел на финансовия инструмент е да подкрепи МСП през първите пет години след учредяването им, тъй като в този рисков период значителна част от новосъздадените предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление.

Предстои изпращане на покани за подаване на първоначални оферти към продължаващите в процедурата кандидати. След разглеждане на офертите от Фонда на фондовете, ще бъдат определени дати за провеждане на преговори. Целта на Фонд на фондовете е до края на годината процедурата за избор на финансов посредник да бъде финализирана.

Източник: http://www.fmfib.bg/