Проектът на Поземлен кодекс предвижда да бъде създаден Фонд за устройство на земеделските земи. Това ще бъде специализиран орган, натоварен с функции по развитие, устройство и модернизация на земеделските земи на територията на страна.

Предвидено е Фондът за устройство на земеделските земи да е юридическо лице със седалище в град София, което ще се управлява от обществен борд, а правителството с постановление да приема устройствен правилник за неговата дейност. Председател на борда по право ще е Министърът на земеделието и храните, а членове на борда са представители на Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на околната среда и водите, както и представители на всяка областна дирекция „Земеделие“. В борда ще влизат също така представител на Националния експертен съвет по устройство на територията, трима представители на общините, определени от Националното сдружение на общините, както и до трима представители на обществени организации, защитаващи интересите на собствениците и ползвателите на земеделски земи.

Устройството на земеделските земи предвижда създаване на национална програма за развитие на земеделските земи на територията на страната, която се одобрява и актуализира на всеки пет години от Министъра на земеделието и храните по предложение на Фонда за устройство на земеделските земи, гласи проектът на Поземлен кодекс, с който „Агрозона“ разполага.  Въз основа на националната програма за развитие на земеделските земи се изработват, приемат и прилагат интегрирани планове за селскостопанско възстановяване и развитие на областно равнище. Предвидено е в националната програма за развитие на земеделските земи се определят приоритетните области във връзка с политиката държавата по развитие на селските райони и земеделието.

Действащият в момента Закон за собствеността и ползването на земеделските земи е бил изменян 65 пъти от влизането му в сила, а правилникът за прилагането му е ремонтиран 36 пъти.

Още от проекта на Поземлен кодекс:

Всички земеделски земи влизат в Централен електронен регистър

Източник: agrozona.bg