Със Заповед № РД09-1365/ 15.09.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са утвърдени Указания относно стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Указанията представят необходима информация, която местните групи за действие може да включат в проектите на стратегии за местно развитие в изпълнение на подхода за използването на инструментите на ВОМР, при избор на мерки ОП НОИР.

Източник: eufunds.bg