Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /УО на ОПИК/ организира провеждането на срещи с бизнеса и научните организации на регионално ниво, на които да бъде представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др.

На база на анализ за активността на предприятията по процедурите по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК по основните градове в страната и по тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, УО на ОПИК ще проведе 6 регионални срещи в следните градове: Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна.

Регионалните срещи са открити и ще се проведат по следния график:

Стара Загора – 05 ноември 2018 г. (понеделник), в зала на Областна администрация – Стара Загора от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
Пловдив – 06 ноември 2018 г. (вторник), в Голяма зала на Общински съвет-Пловдив от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
Благоевград – 07 ноември 2018 г. (сряда), в залата на Общински съвет – Благоевград от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
Плевен – 12 ноември 2018 г. (понеделник), в зала на хотел „Ростов“ от 10.00 до 13.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
Русе – 13 ноември 2018 г. (вторник), в зала 1 на Областна администрация-Русе от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
Варна– 14 ноември 2018 г. (сряда), в залата на ОИЦ-Варна от 10.00 до 12.00 ч. (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

източник: http://opic.bg/