Започна изпълнението на проекта “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ” по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Той се осъществява по приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие”, по процедурата “Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” и по компонент 4 “Нови технологии в креативните и реакреативните индустрии”, съобщават от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер до 29 785 549.49 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца.

Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет, който ще си партнира с още единадесет образователни и научни организации.

Това са Техническият университет в София /ТУ/, Университетът по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, Националната спортна академия “Васил Левски” /НСА/, Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ/, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН /ИЕФЕМ/, Институтът за изследване на изкуствата при БАН /ИИИзк/, Институтът за литература при БАН /ИЛ/, Кирило-методиевският научен център при БАН /КМНЦ/, Институтът за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН /ИБЦТ/, Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” /НБКМ/ и Регионалният исторически музей в София /РИМ/.

Основната цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в креативните и рекреативните индустрии /Център за върхови постижения “Наследство БГ”/.

Материалната инфраструктура на Центъра за върхови постижения “Наследство БГ” ще е разположена на десет различни места в столицата – в сгради на Софийския университет, сграда на УАСГ, сгради на ИЕФЕМ, ИЛ, ИИИзк, КМНЦ, НБКМ.

Планирано е изграждането на специализирани звена, като Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство, Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство, Лаборатория “Виртуална история на българската литература”, Лаборатория “Интерактивна карта на изкуствата в България”, Дигитален архивен център за движимо културно наследство, Лаборатория “Дигитален етнографски музей”, Лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство, Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, Национална образователна телевизия.

По проекта обекти на българското културно наследство ще бъдат изследвани, обработени, описани и каталогизирани в специализираните лаборатории.

До резултатите от дейността на Центъра за върхови постижения “Наследство БГ” ще бъде осигурен достъп чрез онлайн портал /текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност/, а разработените продукти и услуги на няколко езика, ще бъдат разпространявани сред училища, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина.

По проекта се предвижда и Минералната баня в “Овча купел”, която повече от 30 години се руши, отново да приема посетители. Това ще стане факт до 2 години – твърди проф. Оля Харизанова, която е заместник-ръководител на проекта и зам.-декан на Философския факултет на Софийския университет.

Източник: projectmedia.bg