• Попълване формуляра за кандидатстване (в зависимост от спецификите на програмата за кандидатстване)
  • Изготвяне на бизнес план (в зависимост от спецификите на програмата за безвъзмездна помощ)
  • Подаване на проектното предложение
  • Съдействие в процеса на оценка – подготовка на допълнителни документи, отговори на въпроси на оценители