Агенда ООД подпомaга местни инициативни групи (МИГ) от цялата страна при кандидаставане под мярка 19.355 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

По подмярката се финансират дейности, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от МИГ – разработване на съвместен продукт/услуга, включващо придобиване на активи, включително строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за целите на проекта, изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга, реализиране на промоционални или маркетингови кампании, провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др., дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на дейностите по проекта.

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурите са МИГ, които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР.

За повече информация се свържете с нас на телефон 052 828132.