Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти седин краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/10.05.2014 г.

 С цел постигане на диалог и сътрудничество, предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок 17.30 ч. на 19.06.2015 г. (включително) на електронна поща: NRM2015@mlsp.government.bg

 Кратко описание на процедурата:

 Допустими дейности:

 1. Наемане на безработни лица за период до 12 месеца – задължителна дейност; 2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица; 3. Предоставяне на обучение на вече наетите лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”; 4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места; 5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост; 6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания:    6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

 Продължителност на дейностите:

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите – 31.12.2017 г.

Допустими кандидати:

·         работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;  ·         да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013; ·         за приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

 Допустимата целева група: Безработни и неактивни лица.

Финансиране:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 40 000 000 лв., от които: средства от ЕСФ – 34 000 000 лв. (85%), националното съфинансиране – 6 000 000 лв. (15%) За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от  20% от размера на безвъзмездната финансова помощ. За всеки отделен проект:

∙ Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:    50 000 лв.

∙ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

 Краен срок за представяне на предложенията е 10.09.2015 г., 23:59 часа. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg