Крайни срокове

– 30 ЮНИ 2015, 16:00 часа – за „меки“ проекти 

– 30 СЕПТЕМВРИ 2015, 16:00 часа – за проекти, свързани с инвестиционни мерки в областта на транспорта, околната среда, извънредните ситуации

Отворена е поканата за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Тази програма се финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиране от страна на Румъния и България чрез вноски от държавния бюджет и от бенефициентите по проекта. Програмата включва 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца) и 8 области от Република България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Програмата е насочена към специфичните нужди на областите около граничната зона, като подкрепя общата стратегическа цел да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион Румъния-България за участие в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, като се използват човешките, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

 • Специфична цел 1.1 Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки към транспортна мрежа TEN-T
 • Специфична цел 1.2 Повишаване на безопасността по пътища и маршрути на морския транспорт

Приоритетна ос 2: Зелен регион

 • Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото използване на природното наследство, ресурси и културното наследство
 • Специфична цел 2.2 Да се повиши устойчиво управление на екосистемите от трансграничния регион

Приоритетна ос 3: Безопасен регион

 • Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион

Приоритетна ос 4: Приобщаващ регион

 • Специфична цел 4.1 Да се насърчи интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила

Приоритетна ос 5: Ефективен регион

 • Специфична цел 5.1 Да се повиши капацитета на сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста натрансграничното сътрудничество

Приоритетна ос 6:  Техническа помощ

Допустими кандидати 

 • неправителствени организации (асоциации или фондации)
 • операторите от публичния сектор
 • органи, регулирани от публичното право
 • местни / регионални / национални власти

Общ бюджет

 •  208.1 милиона евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Източник: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=interreg