Краен срок: 9 март 2018 г.
Набират се проектни предложения със следните направления:
>> Направление 1 (общ бюджет – 700 000 лв.):
– Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.;
– Тема „Превенция на различните форми на зависимости“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 220 000 лв.
– Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 280 000 лв.
>> Направление 2 – стойност на финансиране на проектно предложение до 250 000 лв. при общ бюджет 250 000 лв. Направлението е разработено като мярка за информация, публичност и популяризиране на целите на Програмата, и за привличане и ангажиране на вниманието на младите хора и обществото.
>> Направление 3 – стойност на финансиране на проектно предложение до 40 000 лв. при общ бюджет 1 050 000 лв. Направлението е разработено като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора.
Осигурените средства за финансиране на младежки дейности по Програмата за 2018 г. са в размер на 2 000 000 (два милиона) лева.
Съфинансиране не се изисква по Програмата.
В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.
Допустими партньори по Програмата са юридически лица с нестопанска цел, органи на държавното управление и местната власт и техните структурни звена, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта и/или в изпълнението на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Срокът за изпълнение на всеки проект е 6 месеца за направления 1 и 2 и от 3 до 5 месеца за направление 3 от датата на сключването на договора за финансиране.

Източник: flgr.bg

Повече информация можете да намерите тук