Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

За програма „Европа за гражданите“ ще бъде разпределен бюджет в размер на 185 468 000 евро за периода 2014 — 2020 г. Общите цели на програмата са следните:

 • Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие;
 • Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

ПРИОРИТЕТИ на програмата „Европа за гражданите“

 • Равен достъп

Програма „Европа за гражданите“ трябва да бъде достъпна за всички европейски граждани, без никаква форма на дискриминация, основаваща се на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

 • Транснационално и местно измерение

Европейското гражданство може да се усети най-добре в среда, която надхвърля националното измерение. Темата на проекта може да бъде транснационална, ако се потърси решение на даден въпрос от европейска гледна точка или се сравнят по критичен начин различни национални гледни точки.

 • Междукултурен диалог

Програма „Европа за гражданите“ работи за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в такъв проект следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа.

 • Доброволческата дейност — израз на активното европейско гражданство

Доброволческата дейност е съществен елемент от активната гражданска позиция: отдавайки от своето време в полза на другите, доброволците служат на своята общност и имат активна обществена роля. В рамките на настоящата програма се отделя особено внимание на насърчаването на доброволческата дейност.

Досега тези приоритети се променяха ежегодно. От 2016 г. те вече са многогодишни и ще бъдат приложими през целия остатък от срока на програмата (2016—2020 г.). Така кандидатите ще разполагат с повече време за планиране и подготовка на проектите си. Това не изключва възможността при необходимост Европейската комисия да преразглежда, адаптира и/или изменя списъка с приоритети в който и да е момент, след допитване до заинтересованите от програмата лица, представени в групата за граждански диалог, както и до програмния комитет. За периода 2016—2020 г. приоритетите са съставени така, че да стимулират дебатите относно събитията от общоевропейско значение и темите, които силно резонират в днешно време (за направление „Европейска памет за миналото“) или са в основата на обществената, икономическата и политическата реалност на Европейския съюз (за компонент „Демократична ангажираност и гражданско участие“). Гражданите могат да участват в тези разисквания чрез проекти, съобразени с общите характеристики на програмата (равен достъп, транснационалност и местно измерение, междукултурен диалог и насърчаване на доброволчеството), или чрез активна ангажираност в организациите, участващи в програмата „Европа за гражданите“.

СТРУКТУРА на програма „Европа за гражданите“ и видове безвъзмездни средства

Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:

 • Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.
 • Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.

Мерките по това направление са следните:

Побратимяване на градове

Мрежи от градове

Проекти на гражданското общество

ПРОЦЕДУРА за подаване на заявления

Стъпка 1: Регистрация на организациите

За да подадат заявление, заявителите и всички организации, които ще участват в проекта, трябва да впишат своя идентификационен код на участника във формуляра на заявлението.

 • Формуляр за правен субект
 • Формуляр за финансова идентификация

Стъпка 2: Създаване и попълване на електронния формуляр за заявления eForm

 • Попълване на формуляр и мерки: клетвена декларация.
 • За да бъде подадено успешно дадено заявление, то ТРЯБВА да съдържа номера на подаване,  който се регистрира автоматично при неговото подаване.

Важно: Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или по електронна поща НЯМА да бъдат приемани за разглеждане.

ПРОЦЕДУРА за подбор

Отпускането на безвъзмездни средства от Европейския съюз се извършва в съответствие с принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация.

 • Критерии за допустимост за всички направления

– Заявителите и партньорите трябва да са публични органи или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност и установени в една от държавите, участващи в програмата. Трябва да участва най-малко една държава — членка на ЕС

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ