Средствата от Европейския социален фонд + за младежка заетост и мерки в подкрепа на децата ще бъдат увеличени в следващия програмен период 2021-2027 г. Това стана ясно на заседанието на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.

На заседанието бяха представени и новостите в Регламента за Европейския социален фонд +, включващи промяната от 10% на 15% заделен ресурс за целенасочени мерки за стимулиране на младежката заетост, които ще включват възможности за обучения, стажуване и намиране на нова работа. Други 5% от средствата ще бъдат насочени към мерки, свързани с ранно детско развитие, достъп до образование, услуги и добри жилищни условия за децата, програмирани в Детската гаранция.

Над 320 млн. лв. от ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане вече са насочени към различни мерки за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19. Буферен механизъм, по който ще се предоставят допълнителни средства за краткосрочни мерки за бързо възстановяване след пандемията, предизвикана от коронавируса, е този по REACT EU. Краткосрочните мерки ще бъдат допълвани с по-дългосрочна подкрепа от ПРЧР с акцент върху обученията, дигитализацията и мерките за социално включване.

За повече информация вижте тук.