Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси – “Околна среда”, “Устойчив туризъм”, „Техническа помощ“

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция“.

Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави.

Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси, като разпределението на средствата по тях е както следва:

∙ Приоритетна ос 1 “Околна среда” – 45%;

∙ Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” – 45%;

∙ Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ – 10%.

Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през септември 2015 година.

Според Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика програма ще подпомогне хората, които живеят в граничните райони на България и Турция. По думите й благодарение на тази програма сътрудничеството може да донесе много предимства на хора в граничните области – като нови работни места, изследвания и иновации, туризъм.

Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).

Като очаквани резултати от ЕК посочват:

  •  Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез повишаване на капацитета и подготовката за ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално управление; повишаване на информираността и подготовката на населението.
  •  Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от населението.
  •  Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено по отношение на морското пространство.

Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, а Министерство по европейските въпроси на Турция изпълнява функциите на Национален орган.

Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в гр. Хасково, България, а на територията на Турция в град Одрин ще функционира клон на секретариата.

С одобрението на новата програма се дава възможност за стартиране на съвместни инициативи с оглед навременното и успешно постигане на заложените в нея цели и очаквани резултати.

 Източник: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=62346