Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучения по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираните обучения, които ще се проведат в гр. София и в гр. Бургас.

Повече информация може да откриете в приложената покана.