Уважаеми бенефициенти,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 срокът задопустимост на разходите, платени по изпълняваните от Вас проекти, е 31.12.2015 г. Всички разходи, платени след тази дата във връзка с изпълнението на проектите, са недопустими за верифициране по програмите и ще останат за сметка на бенефициентите.

Във връзка с приключване на програмния период 2007–2013 г., своевременното верифициране на всички извършени дейности и платени разходи в изпълнение на одобрените проекти по програмите, както и във връзка с организирането на работния процес в Управляващия орган на ОПТП и ОПАК (дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет), Ви приканваме да подадете своевременно окончателни искания за плащане до средата на месец януари 2016 г.

Източник: eufunds.bg