Програма „Мобилност“

Програма за финансиране на участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство ипосещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата

 

Конкурсът е за финансиране на:

— участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;

— посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

 

Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец ноември 2016 година до края на месец март 2017 г.

 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 15.09.2016 г.

Документи за участие в конкурса се депозират лично  или от упълномощен представител в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

Документи за кандидатстване се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17.

 

 

За допълнителна информация:

web адрес: www.ncf.bg;

е-mail: office@ncf.bg.

 

Бюджет на сесията: 10 000 лв.

_________________________________________________________________________________

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Мобилност“* се провежда в рамките на две или три сесии годишно. Програмата подкрепа участия в международни, национални и локални културни форуми като финансира международни и вътрешни индивидуални (модул I) и колективни (модул II) пътувания.

*Програма „Мобилност“ съществува от 2002 година. До 2014 година програмата цели да стимулира културното сътрудничество и да подпомага включването на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен. От 2015 година в програмата се въвежда и възможността за финансирането на културни контакти в рамките на България.

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:

– Да подкрепи професионалното развитие на български творци и професионалисти в сферата на културата;

– Да подпомогне включването на български творци в процесите на международния културен обмен;

– Да насърчи  участието на български творци в международни културни мрежи и инициативи;

– Да подобри междулокалните отношения в страната и да децентрализира културните прояви.

 

Приоритетно се разглеждат:

– проекти, свързани с прояви, които имат ключово значение за увеличаване на контактите на българската култура с европейските културни събития и процеси;

– проекти за установяване на дългосрочни партньорства;

– проекти, спомагащи децентрализацията на културния живот в страната;

– проекти за индивидуални международни пътувания.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

– български физически и юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни);

– български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни), представляващи чуждестранни физически лица – културни оператори, поканени за участие в културни събития в България.

 

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

– юридически лица, обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация;

– лица и организации с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“ – напр. неотчетен в срок проект, финансиран в предишни конкурси на НФК (недопустимост до предоставяне на пълен комплект отчетни материали) или възстановяване на сума по проект (ако има такава);

– кандидати с липсващи или неверни данни;

– лица и организации, дарители на НФК;

– лица и организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата

– служители на НФК и членове на експертната комисия по чл. 7 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

– Проекти, предвиждащи участието на български творци на международни, национални и локални културни форуми (културни събития, програми, проекти, фестивали, дебати, конференции, семинари, уъркшопи и др.);

– Проекти, предвиждащи посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата на национални и локални културни форуми;

 

НЕДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

Не се подкрепят:

– проекти, които не са одобрени на предишни конкурси, организирани от Фонда;

– проекти за събития, които вече са се състояли;

– проекти за турнета;

– проекти за участия на тясно специализирани научни форуми;

– проекти с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия;

– проекти и дейности с неуредени права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права;

– проекти, подкрепени с финансови средства от Министерството на културата по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

– проекти, свързани с дългосрочни обучения, образователни програми и стипендии;

– проекти, които се отнасят до научни изследвания и/или публикации;

– проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация.

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ:

Програма „Мобилност“ подкрепя участия в международни, национални и локални културни форуми в периода от 01 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г. включително. Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора (началото на месец октомври 2016 г.) и да бъдат приключени и отчетени до 30 април 2017 г. Всички разходи по проекти, направени извън този срок*, ще се считат за недопустими и няма да бъдат зачитани от Национален фонд „Култура“.

* С изключение на транспортни разходи за самолетни билети, които могат да бъдат закупени към момента на кандидатстване.

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО:

Програма „Мобилност“ финансира разходи по проекти на стойност до 1200 лева включително – за индивидуални, и до 3500 лева включително – за колективни пътувания.

 
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

– Финансовата подкрепа е предназначена само за пътни разходи от населеното място на пребиваване на кандидата/участника до населеното място на участието/ята на международни и вътрешни индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул) или на международни и вътрешни колективни пътувания (ІI модул);

– При колективно пътуване е възможно да бъдат покрити разноски за общ транспорт (напр. наем на микробус или ползване на собствен лек автомобил);

Разходите следва да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи съгласно националното законодателство, както и документация, доказваща получаване на стоки и услуги.

 

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Не се финансират разходи за:

– дейности, свързани с производството на културен продукт;

– хонорари;

– правоучастие;

– паркинг, таксѝ, градски транспорт, застраховки и зелена карта.

– настаняване (хотели, хостели и др.);

– командировъчни;

– дейности, несвързани пряко с целта на проекта;

– дейности, финансирани от други източници;

– закупуване на дълготрайни материални активи;

– промотиране на търговски продукти;

– административни и банкови такси;

– дейности, свързани с политически партии и религиозни институции, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии и религиозни движения;

Приемат се само реалистично изготвени бюджети с актуални пазарни цени в съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово законодателство.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

 1. ПРИ ПЪТУВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ 

– В случай на колективно кандидатстване е необходимо документите да са подадени от официалния представител на организацията или от официално упълномощен представител на организацията. Препоръките следва да бъдат за организацията–участник;

– В случай, че кандидатстват представители на неформална група – индивидуални участници в рамките на един проект-събитие – документите се подават от упълномощен представител на групата, който ще представлява групата и ще подписва необходимите документи. Представя се пълномощно.

2. ПРИ ГОСТУВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЕНИДЖЪРИ

– Гостът трябва да:

— представлява организация или институция, която може впоследствие да ангажира български артист или състав

или

— да съдейства за реализацията на конкретен художествен проект;

Приоритетно се разглеждат организации/институции, които са имали, имат или планират сътрудничество с българския партньор;

– Необходимо е да се предостави информация за организацията (госта), която да убеждава в необходимостта от неговото участие в кандидатстващата проява (напр. доказан авторитет в областта, трайни контакти в други страни на региона и др.);

– При подаването на документите се изисква писмено потвърждение от госта с точните дати на пребиваването му в България.

 

При кандидатстване задължително се запознайте с ОБЩИТЕ ПРАВИЛА за кандидатстване и с НОРМАТИВНАТА УРЕДБА на Национален фонд „Култура”.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формуляр за участие (записан във формат Microsoft Office Word 97-2003 на електронната версия);

Творческа автобиография на кандидата/ите (на ръководителя на проекта/участника/участниците в събитието, за което се кандидатства) (Приложение 1);

Препоръка за кандидата/ите от специалист в областта на изкуството;

Кратка биография на специалиста, препоръчал проекта за финансиране (до 1 машинописна страница в свободен текст);

Информация за кандидатстващата организация (Приложение 2);

Оригинал ИЛИ заверено копие на покана за участие от приемащата страна ИЛИ потвърждение за участие при гостуване в България;

Заверен превод на поканата ИЛИ на потвърждението за участие на български език, извършен от преводаческа агенция (не е необходима легализация);

Подробно описание на целта на пътуването (до 2 машинописни страници в свободен текст); 

Подробен общ бюджет на пътните разходи и исканата от Национален фонд „Култура“ сума; 

Оферта от пътническа агенция с точна цена на билета, за който се кандидатства

(при условие, че се кандидатства за пътуване с личен/служебен автомобил се посочват в табличен вид вида (марка, модел, година на производство и тип гориво) на моторното превозно средство, горивните разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и/или фериботи (ако има такива), свързани с автомобила, и конкретният маршрут с наименованията на пътищата от Европейската пътна мрежа, който ще бъде използван); 

Приложения към бюджета (документи за съфинансиране – собствено или от други източници, ако общата стойност на проекта надвишава исканата сума);

Заверени копия от следните документи

(Заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на физическото лице/лицето, представляващо организацията и печат на юридическото лице):

За Юридически лица:

Акт за създаване на културната организация или Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или Съдебно решение за първоначална регистрация;

– Удостоверение за актуално състояние (за лицата, невписани в търговския регистър);

За Физически  лица:

Документ за самоличност.

– Подписана и подпечатана декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата (приложение 3);

– Подписана и подпечатана декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения по чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права (ако е приложимо) (приложение 4);

– Пълномощно (при колективно пътуване или подаване на документи от трето лице; не е необходима нотариална заверка);

– Дигитална версия на 1 бр. електронен носител (диск) с включени всички задължителни документи при кандидатстване. (Документите на електронната версия следва да бъдат точни копия на всички подадени документи на хартиен носител, озаглавени и подредени в същия ред като в описания по-горе списък. NB! Формулярът за участие трябва да е записан във формат Microsoft Office Word 97-2003.)

 

ИЗТЕГЛЕТЕ:
Формуляр Мобилност III 2016
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

 

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ИМАТ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ:

1. Оценка на кандидата с оглед на неговите професионални качества и изяви на национална и международна сцена:

– професионален опит;

– участие в културния живот на България;

– участия в други международни проекти и програми.

2. Оценка на значимостта на събитието:

– обхват на събитието (местен, национален, международен);

– престижност на проявата, в която българският кандидат взима участие, за съответната страна и в международен аспект (участия на български творци);

– доколко събитието, провеждано в България, привлича външно внимание (посещения на чужди мениджъри и програматори).

3. Потенциал на проекта:

– доколко проектът предполага и способства за интегриране на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен;

– доколко проектът реализира и стимулира партньорства с други организации и творци/възможност за включване в мрежи;

– доколко проектът способства за професионалното развитие на кандидата;

– потенциал за продължение след приключване на събитието.

4. Технически параметри на проекта.

5. Препоръка:

– Авторитет на автора на препоръката;

– Връзка на кандидат със събитието;

– Качество на продукта, събитието и кандидата.

6. Реалистично изготвен бюджет.

7. Предишен опит на кандидата с Национален фонд „Култура”:

– предаден на време отчет (аргументи при молбите за отлагане);

– представени материали и информация;

– създадени контакти и партньорства.

Източник: ncf.bg