Набират се проекти по Инвестиционна програма за климата. Целта е оформяне на портфолио от проекти, които да бъдат финансирани за намаляване емисиите на парникови газове. Програмата ще предоставя безвъзмездно финансиране на част от инвестицията. За публичните институции и НПО размерът на безвъзмездната помощ може да достига до 85% от инвестиционните разходи. В този процент влиза и финансирането на строително-монтажните работи, както и авторски и строителен надзор, и инвеститорски контрол. Процентът за тези дейности може да бъде до 3% от стойността на СМР. Разходите да са действително извършени в рамките на договора за финанасиране, да са законосъобразни, да са заложени в договора за финансиране по ИПК са сред условията за успешно изпълнение на споразумението. Също така трябва да отговаря и на условията за добро финансово управление или с други думи казано икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Всички извършени дейности трябва да бъдат отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента. Кандидатстващите проекти не трябва да са финансирани по друга програма или схема.  Попълнените формуляри се подават на електронната поща на НДЕФ – ecofund@ecofund-bg.org.

Източник: projectmedia.bg