На 29.07.2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Законопроектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със Закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С проекта на Закон се въвежда Нормативна уредба на национално ниво, приложима за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014-2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията приложими за настоящия програмен период.

Проектът на Закон за управление на средствата от ЕСИФ беше разработен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на Заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. В работната група взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът беше обсъден на редица срещи на експертно и политическо равнище в рамките на администрацията, както и с ключовите партньори.

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8244