Краен срок: 6 април 2017 г.
Конкурсът има две направления: “Партньорства за сътрудничество” и “Нестопански европейски спортни събития”.
>> По направление “Партньорства за сътрудничество”: направлението предлага възможност за разработване, трансфериране и изпълнение на новаторски практики в различни сфери, свързани със спорта и физическата активност между разнообразни организации и действащи лица в и извън сферата на спорта. Партньорствата за сътрудничество са новаторски проекти, които целят:
– борба с допинга на местно равнище, особено в среди за развлечение като аматьорския спорт и фитнеса;
– подкрепа за предотвратяване и повишаване на вниманието сред участниците в борбата срещу уговарянето на резултата от състезания;
– подкрепа за предотвратяване, образователни и новаторски подходи за борба с насилието, расизма и нетолерантността в спорта;
– подкрепа за изпълнението на политическите документи на ЕС в сферата на спорта и в други съотносими политически области, като препоръки, насоки, политически стратегии и др. (напр. Насоки на ЕС за физическата активност; Насоки на ЕС за двойната кариера на атлетите; Принципи за добро управление в спорта; и др.).
Конкретен фокус ще бъде поставен върху проекти, които адресират спорта на местно равнище.
>> По направление “Нестопански европейски спортни събития”: Продължителността на проекта е до 1 година (от подготовката за събитието до действия след неговото провеждане).
Максимално финансиране: за събития, организирани по време на Европейската седмица на спорта – 300 000 евро; за събития, не свързани с Европейската седмица на спорта – 500 000 евро.

Повече информация тук