Инвестиции по програма LIFE – 144 новаторски проекта за подобряване на състоянието на околната среда и действия в областта на климата.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро в подкрепа на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С него ще се стимулират допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 398,6 млн. евро за 144 нови проекта в 23 страни от ЕС.

Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата. С 323,5 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и управлението и информацията, свързани с околната среда.

Комисарят на ЕС по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Велазаяви: „Радвам се, че тази година с програма LIFE отново ще бъдат подкрепени много новаторски проекти за справяне с общите предизвикателства, свързани с околната среда. Финансирането за тези проекти е сравнително малко, но с прости идеи се създават печеливши екологични предприятия, които допринасят за прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика“.

Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: „Влизането в сила на Парижкото споразумение е въпрос на седмици и вече е време да се съсредоточим върху изпълнението на нашите обещания. С тези проекти ще се създадат подходящите условия за намиране на иновационни решения и разпространение на добри практики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в Европейския съюз. Така те допринасят за прилагането на Парижкото споразумение“.

Проектите показват ангажираността на Комисията с нейния водещ пакет от мерки за кръгова икономика. Значителна част от средствата се предоставят, за да се помогне на държавите от ЕС да осъществят по най-добрия начин прехода към кръгова икономика. Сред одобрените проекти през 2016 г. са проект за нови енергоспестяващи водородно-електрически камиони за сметосъбиране в Белгия, проект за намаляване на рисковете за здравето от утайката в отпадъчните води в Италия и проект за увеличаване на равнището на рециклиране в гръцките общини.

В областта на климата ще бъдат инвестирани общо 75,1 млн. евро в проекти за адаптация към климатичните промени, смекчаване на изменението на климата и управление и информация, свързани с климата. Избраните проекти подкрепят целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. Така те допринасят за прехода към нисковъглеродна икономика, която е устойчива на изменението на климата. Например сред проектите от 2015 г. има такива за възстановяване на торфища и съхранение на въглероден диоксид в тях в пет страни от ЕС (Естония, Германия, Латвия, Литва и Полша), за нисковъглеродно производство на цимент и бетон, за подобряване на устойчивостта на германските лозя на климатичните промени и за изпълнение на мерки за адаптация в градски райони в Кипър.

В 56-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 142,2 млн. евро, от които ЕС ще осигури 71,9 млн. евро. Тези проекти включват дейности в пет тематични области – въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и води. Само за 21-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 43 млн. евро, които ще подпомогнат прехода на Европа към кръгова икономика.

Тук има един проект, който ще се осъществи в България. Той е на стойност 600 000 евро и той ще бъде изпълнен от издателство Просвета. Целта на проекта е да се повиши информираността за мрежата Натура 2000 сред фермерите, мениджърите на екосистеми, учениците и учителите. Очакваният резултат от проекта е да се допринесе за позитивна промяна на отношението на хората към природата. Чрез проекта ще се разпространи идеята, че е възможно да се вживее добре в рамките на нашата планета. Една от целите е мрежата Натура 2000 да стане част от учебната програма на учениците.

С 39-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на директивите за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 158,1 млн. евро, като ЕС ще осигури 95,6 млн. евро.

С 15-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тяхната обща стойност е 23,2 млн. евро, като ЕС ще осигури 13,8 млн. евро.

В 16-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 32,9 млн. евро, от които ЕС ще предостави 19,4 млн. евро. Тези проекти са в пет тематични области – земеделие/горско стопанство/туризъм, адаптация в планински/островни райони, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води.

12-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 35,3 млн. евро, като приносът на ЕС е 18 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – енергетика, промишленост и земеползване/горско стопанство/земеделие.

С 6-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Тяхната обща стойност е 6,9 млн. евро, като ЕС ще осигури 4,1 млн. евро.

Всички проекти може да видите ТУК.

Източник: agrozona.bg