Краен срок: 30 юни 2017 г.
Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави–членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.
Проектите следва да са фокусирани върху:
– Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации;
– Конкурентоспособност на малките и средните предприятия;
– Нисковъглеродна икономика;
– Околна среда и ресурсна ефективност.
Въпреки, че поканата няма тематично и териториално ограничение, акцентът е върху недобре представените теми в предишните покани (възобновяема енергия и управление на водите и др.) и включването на партньори от регионите, които досега не са участвали в програмата.

Повече информация можете да намерите тук