Поредица видео материали, посветени на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), ще бъдат на разположение на всички нейни ползватели в официалния видеоканал на eufundsв YouTube. Клиповете обхващат целия процес на работа с платформата – от началната регистрация на потребител, подаването на проектно предложение за финансиране до отчитането на одобрения проект. Първите обучителни материали вече са достъпни онлайн, като до края на м. август ще бъде публикуван пълният набор клипове.

През настоящия програмен период 2014-2020 г. електронното кандидатстване и отчитане на проекти чрез системата ИСУН 2020 е задължително за всички потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В подкрепа на кандидатите и бенефициентите функционират „хелп-деск“ в дирекция „Централно координационно звено“ на Министерския съвет, както и офисите на координираната от нея Мрежа от 28 информационни центъра за популяризиране от ЕСИФ. До момента като най-значимо затруднение в работата със системата се отчита подаването на проектни предложения в последния възможен срок. В този връзка основната препоръка към кандидатите е при наличие на готовност да подават своите предложения възможно най-рано.

Източник: eufunds.bg