През м. март 2023г. в община Вълчи дол, стартира изпълнение на Договор № BGLD-1.007-0003-C01/28.02.2023г. по проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол”, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Агенда ООД и исландската организация EINURD обединяват усилия за разработване и прилагане на иновативни подходи за стимулиране на  заетостта и бизнеса в община Вълчи дол.

Партньорите по проекта в сътрудничество с Общинската администрация, работодателите, професионалните училища и дирекция Бюро по труда във Вълчи дол ще учредят иновативен ЦЕНТЪР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЦС), чрез който ще се създадат ефективни условия за наемане, обучение и реализация на търсещите работа.  АГЕНДА ООД И EINURD ще  разработят Харта за четиристранно сътрудничество, определяща правата, отговорностите, етичните принципи и правила за работа на партньорите, Програма за наставничество и обучение, Стажантска програма. Този инструментариум е иновативен не само на общинско, но и на национално ниво и ще осигури допълнителни възможности за насърчаване на професионалното образование в региона. Чрез него ще диференцираме и употребяваме по-целенасочено методите за набиране, привличане и управление на персонал, систематична и тясна подкрепа на стажантите и техните работодатели през целия период на обучение.